Telenor og IOTIX muliggjør ledende
IoT-løsninger for din bedrift

IOTIX hjelper virksomheter avdekke og utnytte potensialet den nye IoT-teknologien åpner for – både på teknisk, kommersielt og strategisk nivå. IOTIX leverer hele IoT-verdikjeden fra sensorer til analyse og handling.

IoT-teknologiens kjerneverdi er det enorme potensial for analyse og prestasjonsforbedring. IOTIX har en sikker og skalerbar Cross IoT-plattform som håndterer bedriftens behov, enten den har 100 eller 100 000 sensorer. Med denne løsningen blir «IoT Plug&Play» et begrep der sensorer enkelt settes opp uten behov for programmeringskompetanse.

Plattformen håndterer alle typer aksessteknologier med spesiell vekt på IoT Bredbånd 4G NB og LTE-M. Telenor er vår leverandør for sikker industriell konnektivitet.

IOTIX har dyp kompetanse på Smart City, Bygg, VA og Miljø med fokus på industriell styring, analyse og alarmtjenester mot Azure- og Scada-systemer. På toppen bygger vi presentasjonslag tilpasset din virksomhet med 3D-modulerte dashbord med kart og BIM-modeller. Sammen med Microsoft Azure blir sanntidsdata omsatt til handling, analyse og prediksjon. Det er viktige faktorer som sikrer at både virksomhet og prosesser er forberedt for fremtiden.

IOTIX leverer IoT i en abonnementsbasert betalingsmodell, per sensor per måned, alt inkludert. Under finner du eksempler på hvordan din bedrift kan effektivisere, modernisere og få bedre inntjening med våre brukervennlige, sikre og skalerbare IoT-løsninger.

IoT i fysiske sikkerhetsløsninger

Bruk av moderne, trådløse IoT-løsninger over mobilnettet åpner for helt nye mulighet innen fysisk sikkerhet. Intelligente trådløse sensorer muliggjør kabelfri montasje, rekkevidde på mange km og svært lang batterilevetid.

Data samles i sanntid, analyseres og kan omsettes i praktisk handling som alarmer ved trussel, ulykke eller innbrudd. Data kan også leveres til applikasjoner for maskinlæring og kunstig intelligens (AI). En sensor har liten verdi uten vurdering og handling der automatiserte nødalarmer og vaktfunksjoner utføres digitalt.

IoT sikrer verdier på byggeplass

Tyveri av maskiner, verktøy og materialer fra bygg og anleggsplass er et stadig økende problem. Utfordringen er ofte at tradisjonelle lysrigger og CCTV-systemer for tyverideteksjon i seg selv er et yndet tyveriobjekt. I tillegg er denne type utstyr ressurskrevende både å kjøpe og installere.

IOTIX har utviklet små, trådløse sensorer som plasseres inne i selve utstyret, og som eksempelvis kan varsle eller spores dersom utstyret flyttes.

IoT-sikkerhetsløsninger som dette koster en brøkdel i forhold til kostnaden ved et tyveri og de konsekvenser det kan få for fremdrift og leveranse. Forsikringspremier kan med stor sannsynlighet også reduseres.

IoT-løsninger for visualisering av sensorer i 3D BIM-modeller for bygg og kommunal infrastruktur

IOTIX har spesialkompetanse innen 3D-visualisering basert på BIM (Building Information Modeling). Vi kan levere skannede tegninger med innplasserte sensorer for byggebransjen og i kommunal infrastruktur. På toppen av vår Cross IoT-plattform legger vi dashbord med kart og byggtegninger, som viser rommet eller knutepunktet, og med inntegning av sensorer.

IoT i skallsikring av bygg

Trådløse sensorer på porter, dører og vinduer kan varsle blant annet bevegelse, brann, vann- og gasslekkasjer.

Data fra alarmer gjøres tilgjengelig over standardiserte format som XML, MQTT, REST og Web Socket.

Skarpe alarmer kan aktiveres mot alarmsentral og styringssystemer som Scada, slik at hendelsen kan håndteres.

Den brukervennlig løsningen presenteres enkelt på visuelt grensesnitt i dashbord med kart og BIM-byggtegning i 3D-format.

IoT for sikring av institusjoner

I helseinstitusjoner og sikkerhetsbygg der ansattes liv og helse står sentralt, kan IOTIX IoT-plattform benyttes som sentral løsning for sikkerhetsapplikasjoner for overvåking og alarm.

Plattformen trygger kritisk koordinering på tvers av eksisterende systemer der sikkerhet, effektivitet og skalerbarhet kobles mot personal, varsling og planleggingssystemer.

«Institusjons-Norge» har et sterkt behov for løsninger som koordinerer systemer og tjenester på tvers av leverandører og teknologier. Begrepet «tre telefoner i lomma og en alarmknapp rundt halsen» er et kjent frustrasjonsbegrep i helsevesenet. IOTIX tilbyr bruksvennlige sikkerhetsløsninger med mennesker i fokus.

IoT-Smartalarm for ansatte i risikomiljø

IOTIX har utviklet en smartklokke med overfallsvarsling for personell i høysikkerhetsboliger og -institusjoner. I en truende situasjon gir det trygghet at klokken sitter fast på håndleddet slik at melding til alarmsentral kan sendes uten opphold.

Alarmklokkene registreres i IOTIX IoT-plattform med sanntidsdata for meldinger mot alarmsentral. Data i sanntid kan og samles inn for analyse og maskinlæring som erfaringsgrunnlag for videre forebygging og håndtering av uønskede hendelser.

IoT-systemer for adgangskontroll

IOTIX utvikler skreddersydde adgangs- og kontrollsystemer basert på IoT-løsninger med optisk og fysisk sensorikk.

Systemet kan kobles mot andre alarmsystemer og automasjon for adgangskontroll, og følger internasjonal standard for låser.

Løsninger kan leveres i samarbeid med alarmsentral.

IoT for «Smart City» og kommune levert som «Sensor as a Service»

IOTIX’ IoT-plattform brukes i dag i Smart City-løsninger over hele Europa. I Tyskland, for eksempel, henter tusenvis av sensorer data for styring av prosesser i byer, jernbane og miljø. Teknologien gjør det mulig å overvåke VA-infrastruktur, grensesetting, automasjon, automatiske hendelser og alarmhåndtering.

Trådløse sensorer med lang rekkevidde og batterier som varer i flere år, gir kostnadseffektive løsninger med store økonomiske og miljømessige besparelser.

Dersom uhellet først inntreffer, er tid en kritisk faktor for skadebegrensning. IOTIX’ løsninger for overvåking av parametre som temperatur, fukt, trykk og bevegelse, i kombinasjon med GPS, har vist seg svært kostnadsbesparende.

Alarmer og kritiske punkter vises på kart og 3D-modulerte BIM-byggtegninger for krisehåndtering, oppfølging og overvåking på skadestedet. Sensorikk for effektiv sikring av personell på stedet er også viktige oppgaver vi kan ivareta.

IoT i bygg og eiendom for klimastyring og trivselsmåling

Entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere står overfor en mengde utfordrende styringsoppgaver utover det som normalt er tilgjengelig i tradisjonelle SD- og byggstyringssystem (Scada).

IoT kan løse nye tilleggsoppgaver som måling av inneklima, fukt, vannlekkasje, måling av snødybde, objektsikring og alarmfunksjoner.

Eksempelvis kan nyutviklede VOC-sensorer (Volatile Organic Compounds) registrere flyktige gasser, i kombinasjon med lydnivå, trykk og temperatur for trivselsmåling i kontorbygg, klasserom og kjøpesenter. Trivselsmåling kan utføres helt anonymisert i tråd med sikkerhetslovgivning og GDPR.

For eiendomsbesitter åpner IoT-teknologien nye muligheter for måling og styring på detaljnivå. Energiforbruk for hver enkelt varme- og ventilasjonskilde i et leilighetskompleks, styring av låser, avfallshåndtering, parkeringsadministrasjon og lysstyring inne og ute er noen av tiltakene som bidrar til økt ROI.

‹Sensor as a Service› med alt inkludert, faktureres som et fast månedsbeløp per sensor, punkt eller flate, per måned. Investering i IoT-systemer gir optimal overvåking av informasjon til vedlikeholdssystemer, optimalisert ROI og reduserte løpende kostnadselementer.

Aktuelle IoT sensoroppgaver i bygg:

 • Luftstrøm/flow i ventilasjon
 • Temperatur
 • Fukt
 • Lekkasje
 • Nivå i fettutskiller
 • Ventilstyring
 • CO2
 • Radon
 • Strømmåleravlesning
 • Vannmåleravlesning
 • Tyveri og innbruddsalarm
 • Sporing av gjenstander, verktøy, deler, søppelcontainere
 • Volds- og panikkalarm
 • Styring av feller for skadedyr
 • Parkeringssensorer
 • Sykkelparkering
 • Is, snø, sol, regn, vind
 • Dører, vinduer, trappeløp
 • Garasjeporter
 • Brann

IoT løsninger for sporing av verktøy på bygg og anleggsplass

Håndverkere har hørt historien 1000 ganger før: Hvor er sveiseapparatet som var i 3. etasje i går? eller hvor mange driller er det på byggeplassen? Har noen rappa trucken? Hvor er tilhengeren?

Ved å plassere sensorer montert på gjenstander som en Europall, i en lagerboks, inne i en drill eller sveiseapparat kan du enkelt kontrollere hvor gjenstandene befinner seg og oppnå besparelser ved å hindre tyveri, begrense skade og optimalisere logistikk. Posisjonen blir vist på en 3D byggtegning eller utendørs kartskisse. Posisjoneringsdataene kan enkelt overføres til dine logistikksystemer og presenteres på Smarttelefon.

Vi har erfaring med IoT sensorer plassert på gjenstander i bygg, verft, skip, havneområder. Systemet benytter en kombinasjon av GPS posisjonering i kombinasjon med Mobil IoT eller annen trådløs teknologi.

En slik sensor med GPS har normalt en batterilevetid på 5 – 10 år. Med rekkevidde opp til 30 km utendørs. Innendørs benytter vi sensorer med aktive beacons med Bluetooth eller WiFi.

IoT i EX-områder og for brannfarlige og eksplosive varer

For olje og gass, offshore og kjemisk industri eller logistikk av materiell som farlig avfall, gassflasker og annet klassifisert gods kan IOTIX levere løsninger for GEO-posisjonering, vibrasjon, velositet, flow, pan-tilt, trykk, temperatur og lekkasje/emisjonsmåling med forskjellige klasser av EX-godkjenning.

Alle løsninger kan tilkobles alarm, logistikk- og analysesystem over MQTT eller andre protokoller og grensesnitt.